ПОЛОЖЕННЯ

про Київську філію Української спілки психотерапевтів (КФ УСП)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Київська філія Української спілки психотерапевтів (надалі – Київська філія) є територіально-структурним підрозділом Української спілки психотерапевтів (надалі - УСП).

1.2. Київська філія об`єднує членів УСП – мешканців м. Києва  та Київської області.

1.3. Київська філія здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України та Статутом УСП.

1.4. Київська філія реалізує стратегію УСП у м. Києві та Київській області, захищає інтереси членів УСП.

1.5. У рамках Київської філії створюються секції за напрямами психотерапії, які визнані УСП та ЄАП. Секції проводять освітню та організаційну роботу з розвитку напрямків психотерапії, відповідно до рішень прийнятих в секціях УСП.

 

    2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Основною метою діяльності Київської філії є сприяння розвитку психотерапії в м. Києві та Київській області та в Україні в цілому.

2.2. Завданнями Київської філії є:

2.2.1. Створення психотерапевтичного середовища у м. Києві та Київській області

2.2.2. Широке пропагування психотерапевтичного методу серед лікарів, психологів та інших зацікавлених громадян.

2.2.3. Участь в організації освітніх проектів, семінарів, симпозіумів, конференцій тощо.

2.2.4. Сприяння законотворчим процесам у сфері психотерапії як окремого виду допомоги населенню.

2.2.5. Проведення семінарів, тренінгів, літніх таборів та інших заходів.

2.2.6. Участь у реалізації корисних ініціатив громадян та юридичних осіб, які сприяють розвитку психотерапії в Україні.

2.2.7. Забезпечення своїх членів необхідною для професійної діяльності інформацією, консультуванням.

2.2.8. Організація груп взаємодопомоги (супервізійних, інтервізійних) для психотерапевтів регіону; сприяння професійному вдосконаленню осіб, що здобувають психотерапевтичну освіту.

2.2.9. Проведення науково обґрунтованих соціальних досліджень у сфері психотерапії.

2.2.10. Підтримка об`єднань, спілок, громадян та юридичних осіб, що сприяють розвитку сучасної психотерапії, співпраця з ними.

2.2.11. Збирання, обробка, зберігання та поширення інформації з метою здійснення статутних завдань.

2.2.12. Сприяння у наданні кваліфікованої психотерапевтичної допомоги населенню в м. Києві та Київській області.

2.2.13. Сприяння розвитку різноманітних видів психотерапевтичного консультування.

2.2.14. Участь в організаційній роботі з атестації членів Київської філії, які претендують на отримання Сертифікатів УСП, включення до реєстру психотерапевтів УСП, отримання Євросертифікату з психотерапії.

2.2.15. Організація виконання рішень керівних органів УСП.

2.2.16. Поширення інформації та пропагування своїх цілей і завдань у засобах масової інформації, здійснення видавничої діяльності.

2.2.17 Здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству та відповідає статутним завданням УСП.

 

    3. ЧЛЕНСТВО В КИЇВСЬКІЙ ФІЛІЇ

3.1. Для вступу в члени УСП особи подають заяву, яка розглядається на засіданні Правління Київської філії у присутності кандидата на вступ до УСП. Правління приймає рішення щодо надання рекомендації  Загальним зборам УСП про вступ до УСП.

3.1.1. Особа, що отримала рекомендацію Правління Київської філії, стає членом УСП лише після прийняття відповідного рішення Загальними зборами УСП.

3.2. Члени Київської філії мають право:

3.2.1. Брати участь у роботі  Київської філії та УСП в цілому.

3.2.2 Одержувати інформацію про діяльність УСП та Київської філії.

3.2.3. Брати участь в обговоренні питань діяльності Київської філії.

3.2.4. Вносити пропозиції до Правління Київської філії та УСП.

3.2.5. Брати участь у формуванні та реалізації програм УСП.

3.2.6. Обирати та бути обраними до керівних органів Київської філії.

3.2.7. Брати участь у Конференції  Київської філії.

3.3. Члени Київської філії зобов’язані:

3.3.1. Дотримуватись вимог Статуту УСП і даного положення.

3.3.2. Дотримуватись вимог Етичного Кодексу УСП.

3.3.4. Сплачувати вступні та членські внески у порядку та розмірах, визначених Загальними зборами УСП.

3.4. Членство в УСП припиняється:

3.4.1. За власним бажанням члена УСП; подається письмова заява, яка розглядається на засіданні Правління Київської філії; рекомендація Правління виноситься для вирішення на Загальних Зборах УСП.

3.4.2. У випадку порушення Статуту УСП. Випадки порушення Статуту УСП членом Київської філії, розглядаються на засіданні Правління Київської філії; рекомендація Правління Київської філії за результатами розгляду випадку порушення Статуту УСП виноситься на Загальні Збори УСП.

3.5. Вибуття з членів УСП не звільняє від раніше прийнятих взаємних зобов`язань, які не завершились на момент вибуття.

3.6. Член УСП вважається таким, що вибув, лише після прийняття відповідного рішення Загальними зборами УСП.

 

    4. ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА КИЇВСЬКОЇ ФІЛІЇ

4.1. Вищим керівним органом Київської філії є Конференція Київської філії. Представництво членів Київської філії на Конференції здійснюється шляхом делегування від кожної секції не більше ніж п’ять делегатів, що матимуть право голосу у прийняті рішень Конференцією. Конференція вважається легітимною, якщо на ній присутні делегати не менше ніж від 2/3 секцій зареєстрованих в Київської філії. Всі рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів зареєстрованих кандидатів (50% + 1 голос). 

4.2. Конференція Київської філії скликається Правлінням Київської філії не рідше одного разу на рік, або, за необхідності, у будь-який час, або на вимогу не менш ніж однієї третини членів Київської філії.

4.3. Конференція Київської філії може приймати рішення з будь-яких питань власної діяльності. До виняткової компетенції Конференції Київської філії відносяться питання:

4.3.1. Прийняття Положення про Київську філію та внесення доповнень і змін до нього.

4.3.2. Визначення структури та складу Правління Київської філії.

4.3.3. Обрання та звільнення Голови  Правління Київської філії

4.3.4. Обрання Ревізійної та Етичної комісій Київської філії.

4.3.5. Заслуховування та затвердження звіту Голови Правління Київської філії.

4.3.6. Визначення головних напрямів, чергових завдань та затвердження планів діяльності Київської філії;

4.4. Голова Правління Київської філії обирається Конференцією Київської філії терміном на два роки.

4.5. Правління Київської філії складається з Голови Правління Київської філії, його заступника та керівників секцій осередку.

4.7. Голова та Правління Київської філії здійснюють загальне керівництво поточною діяльністю Київської філії, координують роботу секцій за напрямками психотерапії, представляють інтереси членів Київської філії в керівних органах УСП.

4.8. Голова та Правління Київської філії підзвітні Конференції  Київської філії, у своїй поточній діяльності керуються рішеннями керівництва УСП, координують з ним роботу.

 

    5. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Зміни та доповнення до Положення про Київську філію вносяться Конференцією Київської філії.

5.2. Зміни та доповнення до Положення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на Конференції Київської філії обраних делегатів від кожної секції.