ПОЛОЖЕННЯ

про київський осередок Української спілки психотерапевтів

1.           ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Київській осередок Української спілки психотерапевтів (надалі - Осередок) є територіально-структурним підрозділом Української спілки психотерапевтів (надалі - УСП).
1.2. Осередок об`єднує членів УСП – мешканців м. Києва та Київської області.
1.3. Осередок здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України та Статутом УСП.
1.4. Осередок реалізовує стратегію УСП у м. Києві та Київській області, захищає інтереси членів УСП.
1.5. У рамках Осередку створюються секції за напрямами психотерапії, які визнані УСП та ЄАП. Секції проводять освітню та організаційну роботу з розвитку напрямків психотерапії, відповідно до рішень прийнятих в секціях УСП.

    2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.
2.1. Основною метою діяльності Осередку є сприяння розвитку психотерапії в м. Києві та Київськійобласті та в Україні в цілому.
2.2. Завданнями Осередку є:
2.2.1. Створення психотерапевтичного середовища у м. Києві та Київській області
2.2.2. Широке пропагування психотерапевтичного методу серед лікарів, психологів та інших зацікавлених громадян.
2.2.3. Участь в організації освітніх проектів, семінарів, симпозіумів, конференцій тощо.
2.2.4. Сприяння законотворчим процесам у сфері психотерапії як окремого виду допомоги населенню.
2.2.5. Проведення семінарів, тренінгів, літніх таборів та інших заходів.
2.2.6. Участь у реалізації корисних ініціатив громадян та юридичних осіб, які сприяють розвитку психотерапії в Україні.
2.2.7. Забезпечення своїх членів необхідною для професійної діяльності інформацією, консультуванням.
2.2.8. Організація груп взаємодопомоги (супервізійних, інтервізійних) для психотерапевтів регіону; сприяння професійному вдосконаленню осіб, що здобувають психотерапевтичну освіту.
2.2.9. Проведення науково обґрунтованих соціальних досліджень у сфері психотерапії.
2.2.10. Підтримка об`єднань, спілок, громадян та юридичних осіб, що сприяють розвитку сучасної психотерапії, співпраця з ними.
2.2.11. Збирання, обробка, зберігання та поширення інформації з метою здійснення статутних завдань.
2.2.12. Сприяння у наданні кваліфікованої психотерапевтичної допомоги населенню в м. Києві таКиївській області.
2.2.13. Сприяння розвитку різноманітних видів психотерапевтичного консультування.
2.2.14. Участь в організаційній роботі з атестації членів Осередку, які претендують на отримання Сертифікатів УСП, включення до реєстру психотерапевтів УСП, отримання Євросертифікату з психотерапії.
2.2.15. Організація виконання рішень керівних органів УСП.
2.2.16 Поширення інформації та пропагування своїх цілей і завдань у засобах масової інформації, здійснення видавничої діяльності;
2.2.17 Здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству та відповідає статутним завданням УСП.

    3. ЧЛЕНСТВО В ОСЕРЕДКУ
3.1. Для вступу в члени УСП особи подають заяву, яка розглядається на засіданні Правління Осередку у присутності кандидата на вступ до УСП. Правління приймає рішення щодо надання рекомендації Загальним зборам УСП про вступ до УСП.
3.1.1. Особа, що отримала рекомендацію Правління Осередку, стає членом УСП лише після прийняття відповідного рішення Загальними зборами УСП.
3.2. Члени Осередку мають право:
3.2.1. Брати участь у роботі Осередку та УСП в цілому.
3.2.2 Одержувати інформацію про діяльність УСП та Осередку.
3.2.3. Брати участь в обговоренні питань діяльності Осередку.
3.2.4. Вносити пропозиції до Правління Осередку та УСП.
3.2.5. Брати участь у формуванні та реалізації програм УСП.
3.2.6. Обирати та бути обраними до керівних органів Осередку.
3.2.7. Брати участь у Конференції Осередку.
3.3. Члени Осередку зобов’язані:
3.3.1. Дотримуватись вимог Статуту УСП і даного положення.
3.3.2. Дотримуватись вимог Етичного Кодексу УСП.
3.3.4. Сплачувати вступні та членські внески у порядку та розмірах, визначених Загальними зборами УСП.
3.4. Членство в УСП припиняється:
3.4.1. За власним бажанням члена УСП; подається письмова заява, яка розглядається на засіданні Правління Осередку; рекомендація Правління виноситься для вирішення на Загальних Зборах УСП.
3.4.2. У випадку порушення Статуту УСП. Випадки порушення Статуту УСП членом Осередку, розглядаються на засіданні Правління Осередку; рекомендація Правління Осередку за результатами розгляду випадку порушення Статуту УСП виноситься на Загальні Збори УСП.
3.5. Вибуття з членів УСП не звільняє від раніше прийнятих взаємних зобов`язань, які не завершились на момент вибуття.
3.6. Член УСП вважається таким, що вибув, лише після прийняття відповідного рішення Загальними зборами УСП.

    4. ОРГАНИ КЕРІВНИЦТВА ОСЕРЕДКОМ
4.1. Вищим керівним органом Осередку є Конференція Осередку. Представництво членів Осередку на Конференції здійснюється шляхом делегування від кожної секції не більше ніж п’ять делегатів, що матимуть право голосу у прийняті рішень Конференцією. Конференція вважається легітимною, якщо на ній присутні делегати не менше ніж від 2/3 секцій зареєстрованих в Осередку. Всі рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів зареєстрованих кандидатів (50% + 1 голос). 
4.2. Конференція Осередку скликається Правлінням Осередку не рідше одного разу на рік, або, за необхідності, у будь-який час, або на вимогу не менш ніж однієї третини членів осередку,
4.3. Конференція Осередку може приймати рішення з будь-яких питань власної діяльності. До виняткової компетенції Конференції Осередку відносяться питання:
4.3.1. Прийняття Положення про Осередок та внесення доповнень і змін до нього.
4.3.2. Визначення структури та складу Правління Осередку.
4.3.3. Обрання та звільнення Голови  Правління Осередку
4.3.4. Обрання Ревізійної та Етичної комісії Осередку.
4.3.5. Заслуховування та затвердження звіту Голови Правління Осередку.
4.3.6. Визначення головних напрямів, чергових завдань та затвердження планів діяльності Осередку;
4.4. Голова Правління Осередку обирається Конференцією Осередку терміном на один рік.
4.5. Правління Осередку складається з Голови Правління Осередку, його заступника та керівників секцій осередку.
4.7. Голова та Правління Осередку здійснюють загальне керівництво поточною діяльністю Осередку, координують роботу секцій за напрямками психотерапії, представляють інтереси членів Осередку в керівних органах УСП.
4.8. Голова та Правління Осередку підзвітні Конференції Осередку, у своїй поточній діяльності керуються Рішенням керівництва УСП, координують з ним роботу.

    5. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Зміни та доповнення до Положення про Осередок вносяться Конференцією Осередку.
5.2. Зміни та доповнення до Положення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на Конференції Осередку обраних делегатів від кожної секції.